illusione

41 tekstów – auto­rem jest il­lu­sione.

Gdy pat­rzysz w mo­je oczy tak, jak tyl­ko ty pot­ra­fisz, mo­ja dusza na­pełnia się ma­gią i znów czu­je,że mogę zro­bić wszystko. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 lutego 2011, 01:32

Życia w prze­ciwieństwie do kom­pu­tera, nie da się zre­seto­wać, gdy coś pójdzie nie tak 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 grudnia 2010, 21:43

Nasza dusza jest jak biała kar­tka pa­pieru, a zła myśl jak czar­na pla­ma na niej. Niedoskonała. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 października 2010, 15:04

Czas idzie w parze z miłością, lecz nie zaw­sze jest dla niej łaskawy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 września 2010, 20:16

Różni, a jed­nak ta­cy podobni. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 września 2010, 19:14

Miłości wys­tar­czy je­den uśmiech kocha­nej oso­by, by życie na nów zabłysło tęczą. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 września 2010, 19:57

Choć nad głową kłębią sie czar­ne chmu­ry niepew­ności, przy­jaciel pot­ra­fi jed­nym ges­tem roz­jaśnić je,spra­wiając że znów widzi­my słońce. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 września 2010, 20:09

Naj­większą głupotą jest naz­wać za­kochaną osobę natrętem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 września 2010, 20:55

Gdy anioł sie naw­ra­ca całe niebiosa wstają by go po­witać. Naj­piękniej­szym ob­ra­zem jest skruszo­ny anioł, więc jak by go tu nie przyjąć z ot­warty­mi ramionami. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 września 2010, 20:22

Za­kocha­ni po­siadają ta­ki swój włas­ny al­fa­bet, który tyl­ko oni pot­ra­fią zrozumieć. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 5 września 2010, 18:11

illusione

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

illusione

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność